Sunday, June 15, 2008

Happy father's day
Эр хүнийг хэр ядуу байгаад санаа зовдоггүй тэр гэр бүлтэй л бол баян.