Wednesday, October 12, 2011

Гамшиг мөхлийн ирмэг дээр ...

Энэ нэвтрүүлэгт орчуулга хэрэггүй байх учир нь гунигтай ч бидний бодит үнэн оршиж байна.Монгол орны газар зүйн байрлал, уур амьсгалын байдлаас шалтгаалан нийт нутгийн 90 гаруй хувь нь хуурай, хагас хуурай, хуурайвтар, чийг дутмаг нутагт хамрагдах бөгөөд нутаг дэвсгэрийн 41.3 хувь буюу 647.0 мянган ам.км талбай эзлэх говь, цөлийн бүс нутаг цөлжих аюулд илүү өртөгдөж нутаг дэвсгэр нь жилээс жилд нэмэгдсээр гамшиг мөхлийн ирмэг дээр зогсож байна. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 42,5 хувийг эзлэх говь цөлийн бүсэд үржил шим муутай, цөлөрхөг, хээрийн болон говийн бор хөрс зонхилж, тачир сийрэг ургамлан нөмрөгөөр бүрхэгдсэн байдаг.Дэлхийн дулааралт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас сүү­лийн жилд элсний нүүлт хөдөлгөөн ихсэх, байгалийн элдэв гамшгийн давтамж нэмэгдсээр байна.
Монгол орны 126.6 сая га талбай бүхий бэлчээрийн 70 гаруй хувь нь талхлагдалд өртсөнөөс шалтгаалж бэлчээрийн ургамлын ургац хэд дахин буурч.
Цөлийн бүсийн элсний үндсэн ургамал болох заган ойг их хэмжээгээр ашигласнаас 125.0 мянган га газрын заг бүрэн устжээ. Дэлхий нийтээрээ ногоон хөдөлгөөн өрнүүлж байхад манайх хээв нэг алт,нүүрс, зэс гээд Гамшиг мөхлийн ирмэг дээр зогсож байна.Сүх далайтал үхэр амаглан гэж.